PRIVACYVERKLARING Dist-IT B.V.                          Versie van 30 november 2018

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe Dist-IT B.V. (hierna: ‘Dist-IT’) en aan haar geaffilieerde ondernemingen omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van haar zakelijke relaties.

U kunt de privacyverklaring hier lezen printen en downloaden.

1. Toepassingsbereik. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle zakelijke relaties van wie Dist-IT persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring strekt zich uit tot: (1) klanten en potentiële klanten die met Dist-IT contact hebben gelegd, of met wie Dist-IT contact heeft gelegd, dan wel wil leggen; (2) ontvangers van uitnodigingen, zoals voor evenementen of studiemiddagen bij Dist-IT; (3) ontvangers van commerciële e-mails van Dist-IT; (4) toeleveranciers van of dienstverleners aan Dist-IT; en verder alle personen die contact opnemen met Dist-IT of van wie Dist-IT persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking en opslag van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede begrepen: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke website, tijdens een seminar verstrekte contactgegevens, IP-adres (wanneer de relatie de website van Dist-IT bezoekt), of gegevens die Dist-IT heeft gevonden via sociale media, zoals Linkedin. Dist-IT slaat de persoonsgegevens niet langer op dan nodig voor de hierna onder 3) vermelde doeleinden. Het criterium is opslag om te voldoen aan: (1) een wettelijke plicht en (2) het op verzoek van de relatie blijven onderhouden van contact, bijvoorbeeld in verband met het afronden of de transitie van de dienstverlening door Dist-IT.

 3. Doeleinden waarvoor Dist-IT persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. (1) Dist-IT verwerkt de persoonsgegevens van haar relaties voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht en het kunnen verrichten van juridische dienstverlening; (2) Dist-IT verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van facturatie voor de door haar verleende juridische diensten of betaling van aan haar verstrekte zaken of diensten; (3) Dist-IT gebruikt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het leggen en onderhouden van contact; (4) Ingevolge een wettelijke verplichting verwerkt Dist-IT in een aantal gevallen van haar relaties identiteitsgegevens en maakt zij een kopie van het identiteitsbewijs.

4. Rechtsgrond voor verwerking. Dist-IT verwerkt de in paragraaf 3 vermelde persoonsgegevens op basis van: (1) toestemming van haar relatie (deze kan de relatie ook intrekken); (2) een overeenkomst of in de aanloop naar een overeenkomst; (3) een wettelijke verplichting; en (4) een gerechtvaardigd belang zoals geformuleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Verwerkers. Dist-IT schakelt bij het verwerken van sommige persoonsgegevens dienstverleners in. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend in opdracht van Dist-IT persoonsgegevens. Dist-IT sluit met deze dienstverleners een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

6. Delen persoonsgegevens met derden. In de volgende gevallen deelt Dist-IT persoonsgegevens van relaties met derden: (1) wanneer een rechtelijke uitspraak haar verplicht tot het verstrekken van die persoonsgegevens aan derden, of (2) wanneer Dist-IT met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar organiseert.

7. Vragen of klachten? Vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Dist-IT kunnen worden gesteld respectievelijk gemeld bij de hierna vermelde contactpersoon. Relaties van Dist-IT hebben het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Dist-IT of vragen dit gebruik te beperken. Indien een klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, wijst Dist-IT haar erop dat u zich kunt wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Aanpassingen. In voorkomend geval zal Dist-IT de privacyverklaring aanpassen aan wijzigingen in de regelgeving. Het is raadzaam dat u als relatie van Dist-IT met enige regelmaat de privacyverklaring op onze website checkt, om geïnformeerd te blijven over eventuele wijzigingen.

 

CONTACTPERSOON

Dist-IT is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. Ons adres isKwartsweg 48, 2665 NN te Bleiswijk.Contactpersoon: Patrick de Vreede bereikbaar op tel: 015-7640500.

0