Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Dist-IT van de besloten vennootschap Dist-IT B.V. Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik 

Hoewel Dist-IT zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Dist-IT geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van Dist-IT waaronder haar nieuwsbrief is niet bedoeld als juridisch advies. De informatie heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Dist-IT garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Dist-IT geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Dist-IT redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Dist-IT garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dist-IT geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de website. Dist-IT sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Dist-IT, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, modellen, ontwerpen, logo’s, foto’s, etc. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dist-IT of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dist-IT is het niet toegestaan links naar de websites van Dist-IT weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan Dist-IT stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Dist-IT te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Dist-IT behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Dist-IT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

0